Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Interaktivní studijní opory
Adjungovaná matice
Algebry s jednou operací
Aproximace binomického rozdělení pravděpodobnosti normálním
Aproximace funkce ortogonálním průmětem
Asymptoty ke grafu funkce
Bernoulliova diferenciální rovnice
Binární relace a zobrazení
Binomické rozdělení pravděpodobnosti
Clairautova diferenciální rovnice
Číselné řady s kladnými členy
Definitnost matic a kvadratických forem
Délka grafu funkce
Derivování
Determinant matice
Determinant matice
Diagonální tvar samoadjungované matice
Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
Diferenční rovnice řešené Z-transformací
Dimenze podprostoru
Dvojný integrál - transformace do polárních souřadnic
Dvojný integrál v kartézských souřadnicích
Dvojný integrál v kartézských souřadnicích
Ekvivalence a rozklady na množině
Ekvivalence a rozklady na množině
Exponenciála matice
Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
Faktoriály
Fisher - Snedocorovo rozdělení pravděpodobnosti
Formule výrokového počtu
Fourierova transformace
Fourierovy řady
Funkční hodnoty
Funkční hodnoty funkcí komplexní proměnné
Gauss-Ostrogradského věta
Generování náhodného vzorku
Geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Gradient
Grafy funkcí zadaných parametricky (Matematika 2)
Grafy funkcí zadaných parametricky (Vybrané partie z matematiky)
Grafy integračních cest integrálů funkcí komplexní proměnné
Greenova věta
Hlavní minory
Hlavní podmatice
Hledání druhé složky holomorfní funkce
Hornerovo schéma
Hurwitzovo kritérium
Hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Integrace per partes
Integrál funkce komplexní proměnné pomocí parametrizace integrační cesty
Integrování
Intervaly monotonie - rostoucí a klesající funkce
Inverzní funkce
Inverzní matice
Jádro lineárního zobrazení
Kanonické tvary PDR 2. řádu
Kanonický tvar kvadratické plochy
Kombinační čísla a faktoriály
Kombinatorika
Konvexnost a konkávnost, inflexní body
Kovariantní báze
Kreslení grafů
Kreslení grafu funkce af(bx+c)+d
Křivkový integrál - nezávislost na integrační cestě
Laplaceova transformace
Limita funkce v bodě x0
Limita posloupnosti
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - metoda neurčitých koeficientů
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - metoda variace konstant
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty řešená Laplaceovou transformací
Lineární forma v kovariantní a kontravariantní bázi
Lokální extrémy funkcí jedné proměnné
Matice přechodu mezi bázemi
Metoda vlastních čísel
Mocninné řady
Nalezení matice ortogonální projekce na podprostor 1
Nalezení matice ortogonální projekce na podprostor 2
Nalezení obecného řešení diferenciálních rovnic příkazem dsolve
Nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru 1
Nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru 2
Nalezení ortonormální báze podprostoru
Nalezení ortonormální báze v prostoru polynomů
Nejmenší společný násobek - největší společný dělitel
Neorientovaný křivkový integrál
Neorientovaný plošný integrál
Normální rozdělení pravděpodobnosti
Normální rozdělení pravděpodobnosti - kvantily
Objem rotačního tělesa
Obor hodnot lineárního zobrazení
Obsah oblasti ohraničené dvěma grafy funkcí
Orientovaný křivkový integrál
Orientovaný plošný integrál
Parciální derivace funkcí více proměnných
Podmatice
Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti
Polární souřadnice - zadání oblasti
Povrch pláště rotačního tělesa
Průnik vektorových podprostorů
Prvočíselný rozvoj
Reálná a imaginární část funkcí komplexní proměnné
Redukovaný schodovitý tvar matice
Rezidua v pólech racionálních lomených funkcí
Riccatiho diferenciální rovnice
Rozdělení Chí-kvadrát
Rozklad na parciální zlomky
Řešení exponenciálních rovnic
Řešení kubických rovnic
Řešení kvadratických rovnic
Řešení lineárních rovnic
Řešení logaritmických rovnic
Řešení rovnic s absolutní hodnotou
Řešení soustavy lineárních rovnic
Singulární body funkce f(z)
Skalární součin lineárních forem v kovariantní a kontravariantní bázi
Skalární součin vektorů v kovariantní a kontravariantní bázi
Skládání funkcí
Součet vektorových podprostorů
Součin Matic
Soustavy lineárních rovnic
Spektrální rozklad samoadjungované matice
Spojitost zobrazení
Stokesova věta
Studentovo t-rozdělení pravděpodobnosti
Substituce v integrálu
Tautologický důsledek
Taylorův polynom a Taylorova řada
Tečna ke grafu funkce
Tečná rovina
Test, zda je funkce řešením diferenciální rovnice
Topologie na množině
Transformace báze pomocí matice přechodu
Transformace souřadnic vektoru
Trojný integrál - transformace do cylindrických souřadnic
Trojný integrál - transformace do sérických souřadnic
Trojný integrál v kartézských souřadnicích
Úprava algebraických výrazů
Úpravy algebraických výrazů
Určení typu diferenciální rovnice
Určitý integrál
Uspořádání na množině
Vektor v kovariantní bázi
Vektorový podprostor jako množina řešení homogenní soustavy lineárních rovnic
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 1
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 2
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 3
Vlastní čísla a vlastní vektory
Vlastní hodnoty
Vlastní vektory
Vlastnosti neorientovaných grafů 1
Vlastnosti neorientovaných grafů 2
Vlastnosti neorientovaných grafů 3
Vlastnosti orientovaných grafů
Výběr báze podprostoru
Vyjádření vektoru v bázi
Výpočet distribuční funkce z hustoty
Výpočet inverzní matice
Změna báze lineárního zobrazení
Změna báze skalárního součinu
Z-transformace
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz