Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Základní informace o projektu a projektový záměr

Název projektu: Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0156

Období realizace: 1.4.2011 - 31.3.2014

Smysl a cíl projektu

Smyslem projektu je zkvalitnit a zefektivnit výuku matematiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultě informačních technologií VUT v Brně a lépe ji provázat s výukou navazujících odborných předmětů. Tím chceme zvýšit kvalitu matematické komponenty vzdělání budoucích absolventů uvedených fakult. V projektu budou inovovány všechny matematické předměty studijních programů EEKR-B, EEKR-BK, EEKR-M a EEKR-ML, přičemž jejich inovace bude spočívat v:

Hlavní výstupy projektu

V projektu budou pro každý předmět:

Veškeré tyto studijní materiály včetně softwaru budou dostupné pro studenty bez omezení na Internetu, tj. pro práci s nimi nebude nutné být fyzicky přítomen v počítačové učebně ani mít přístup ke specializovanému softwaru. V projektu bude jako úložiště materiálů využíván vlastní server UMAT FEKT VUT. Všechny výše uvedené studijní materiály budou paralelně existovat i v anglické verzi.

Harmonogram prací

V projektu jsou definovány tři hlavní tvůrčí aktivity, a to:

V rámci těchto aktivit budou vytvořeny hlavní výstupy projektu. Na období září 2013 - leden 2014 je plánováno testování vytvořených výstupů ve výuce s následným zapracováním získané zpětné vazby. Spuštění nové formy výuky matematických předmětů je plánováno na letní semestr roku 2013/14.

Inovované předměty

V projektu budou inovovány matematické předměty následujících studijních programů FEKT VUT:

a následujících studijních programů FIT VUT:

Informace o jednotlivých předmětech získáte kliknutím na některý z výše uvedených odkazů poté, co si vyberete příslušný studijní obor daného studijního programu.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz