Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Výstupy projektu

Výstupy projektu existují ve třech hlavních formách:

Textové studijní opory ve formátu PDF

Textové studijní opory byly v projektu vytvořeny, resp. inovovány tak, aby existovaly pro každý z předmětů, který byl do projektu zařazen. Všechny textové studijní opory existují jak v českém tak i anglickém jazyce. Některé z textů jsou dostupné ve více verzích odlišených délkou textu (podle zařazení / vypuštění některých pasáží a témat).

Do všech textových studijních opor jsou zařazeny odkazy na další pro daný předmět relevantní výstupy projektu. Informaci o těchto doplňkových studijních materiálech najdete na stránce před obsahem.

Seznam plných českých verzí textových studijních opor (zkrácené, resp. anglické verze jsou dostupné po přihlášení v informačním systému Apollo):

Interaktivní studijní opory

Interaktivní studijní opory jsou základním prvkem samostudia v inovovaných předmětech. Pro většinu z tématických celků byly připraveny vhodné jednoúčelové aplikace, které vizualizují probírané pojmy, modelují postup řešení typových příkladů, strojově nahrazují některé náročnější mechanické výpočty apod. Smyslem těchto aplikací je usnadnit pochopení probírané látky, přiblížit probírané pojmy, usnadnit řešení typových příkladů, resp. aplikovat vyučované postupy řešení příkladů na zadání z reálné inženýrské praxe a ukázat tak rozdíl mezi náročností řešení "umělého učebnicového" a "reálného inženýrského" zadání.

Odkazy na interaktivní studijní opory jsou integrovány do textových studijních opor.

Interaktivní studijní opory existují ve dvou formách - jako maplety softwaru MapleNet a jako applety softwaru webMathematica. Spouštění těchto programů probíhá přes webový prohlížeč. Programy ke svému spuštění ani běhu nevyžadují komerční software. Nutná je instalace prostředí Java, povolení Javy ve webovém prohlížeči a správné nastavení úrovně zabezpečení (úroveň je nutno oproti výchozímu nastavení snížit).

Elektronická banka příkladů

Elektronická banka příkladů je další podporou samostudia v inovovaných předmětech. Existuje ve dvou formách - jako elektronický obsah softwaru Maple T.A. a jako applety softwaru webMathematica.

V softwaru Maple T.A. byly zpracovány úlohy obsahující parametrická zadání, a to tak, že náhodnou volbou parametrů (s předem stanovenými omezeními) je možné z každé úlohy vygenerovat i několik set různých zadání. Ke každé této úloze bylo zpracováno parametrické řešení. Z těchto úloh jsou potom sestavovány testy určené buď pro samostudium nebo řízenou výuku. U některých úloh jsou k dispozici také vysvětlující komentáře, které se zobrazují při vyhodnocení otázky, resp. celého testu.

Podobným způsobem (avšak bez možnosti tvorby testů) byla zpracována některá témata v softwaru webMathematica.

Pro spuštění elektronické banky příkladů není třeba instalace komerčního softwaru. Je však nutná instalace prostředí Java, povolení Javy ve webovém prohlížeči a správné nastavení úrovně zabezpečení (úroveň doporučujeme oproti výchozímu nastavení snížit).

Část elektronické banky příkladů zpracovaná v prostředí webMathematica je přístupná bez přihlášení. Část zpracovaná v prostředí Maple T.A. je přístupná po přihlášení. Přihlašovací údaje sdělí studentům na začátku semestru garant daného předmětu.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz