Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Maplety

V následujícím seznamu naleznete výukové maplety připravené pro potřeby matematických předmětů vyučovaných na Ústavu matematiky FEKT VUT. Většina z nich vznikla v rámci realizace projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156. Více informací o projektu získáte kliknutím na některý z odkazů vlevo.

Aproximace binomického rozdělení pravděpodobnosti normálním
Asymptoty ke grafu funkce
Bernoulliova diferenciální rovnice
Binomické rozdělení pravděpodobnosti
Clairautova diferenciální rovnice
Číselné řady s kladnými členy
Délka grafu funkce
Derivování
Determinant matice
Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
Diferenční rovnice řešené Z-transformací
Dvojný integrál - transformace do polárních souřadnic
Dvojný integrál v kartézských souřadnicích
Dvojný integrál v kartézských souřadnicích
Exponenciála matice
Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
Faktoriály
Fisher - Snedocorovo rozdělení pravděpodobnosti
Fourierova transformace
Fourierovy řady
Funkční hodnoty
Funkční hodnoty funkcí komplexní proměnné
Gauss-Ostrogradského věta
Generování náhodného vzorku
Geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Gradient
Grafy funkcí zadaných parametricky (Matematika 2)
Grafy funkcí zadaných parametricky (Vybrané partie z matematiky)
Grafy integračních cest integrálů funkcí komplexní proměnné
Greenova věta
Hledání druhé složky holomorfní funkce
Hornerovo schéma
Hurwitzovo kritérium
Hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Integrace per partes
Integrál funkce komplexní proměnné pomocí parametrizace integrační cesty
Integrování
Intervaly monotonie - rostoucí a klesající funkce
Inverzní funkce
Kanonické tvary PDR 2. řádu
Kombinační čísla a faktoriály
Kombinatorika
Konvexnost a konkávnost, inflexní body
Kreslení grafů
Kreslení grafu funkce af(bx+c)+d
Křivkový integrál - nezávislost na integrační cestě
Laplaceova transformace
Limita funkce v bodě x0
Limita posloupnosti
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - metoda neurčitých koeficientů
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - metoda variace konstant
Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty řešená Laplaceovou transformací
Lokální extrémy funkcí jedné proměnné
Metoda vlastních čísel
Mocninné řady
Nalezení obecného řešení diferenciálních rovnic příkazem dsolve
Nejmenší společný násobek - největší společný dělitel
Neorientovaný křivkový integrál
Neorientovaný plošný integrál
Normální rozdělení pravděpodobnosti
Normální rozdělení pravděpodobnosti - kvantily
Objem rotačního tělesa
Obsah oblasti ohraničené dvěma grafy funkcí
Orientovaný křivkový integrál
Orientovaný plošný integrál
Parciální derivace funkcí více proměnných
Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti
Polární souřadnice - zadání oblasti
Povrch pláště rotačního tělesa
Prvočíselný rozvoj
Reálná a imaginární část funkcí komplexní proměnné
Rezidua v pólech racionálních lomených funkcí
Riccatiho diferenciální rovnice
Rozdělení Chí-kvadrát
Rozklad na parciální zlomky
Řešení exponenciálních rovnic
Řešení kubických rovnic
Řešení kvadratických rovnic
Řešení lineárních rovnic
Řešení logaritmických rovnic
Řešení rovnic s absolutní hodnotou
Řešení soustavy lineárních rovnic
Singulární body funkce f(z)
Skládání funkcí
Stokesova věta
Studentovo t-rozdělení pravděpodobnosti
Substituce v integrálu
Taylorův polynom a Taylorova řada
Tečna ke grafu funkce
Tečná rovina
Test, zda je funkce řešením diferenciální rovnice
Trojný integrál - transformace do cylindrických souřadnic
Trojný integrál - transformace do sérických souřadnic
Trojný integrál v kartézských souřadnicích
Úprava algebraických výrazů
Úpravy algebraických výrazů
Určení typu diferenciální rovnice
Určitý integrál
Vlastní čísla a vlastní vektory
Výpočet distribuční funkce z hustoty
Výpočet inverzní matice
Z-transformace
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz