Stanovy

Stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků

Základní ustanovení

Čl. 1
1. Jednota českých matematiků a fyziků (dále jen Jednota) sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v matematice, fyzice a příbuzných oborech. Podílí se na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stará se o uspokojování profesních zájmů svých členů.
2. Jednota je společností podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Je pokračovatelem činnosti Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, založeného v roce 1862 a jeho právních nástupců.

Čl. 2
1. Sídlem Jednoty je Praha 1, Žitná 25.
2. Jednota vyvíjí svou činnost na území České republiky.

Čl. 3
Jednota a její součásti, jimž přísluší právní subjektivita, mohou vstupovat do mezinárodních společností, resp. do jejích součástí, pokud odpovídají jejich odbornému zaměření. Mohou také takové společnosti nebo jejich součásti vytvářet.

Poslání Jednoty

Čl. 4
Jednota zejména:
a) podporuje rozvoj matematiky, fyziky a příbuzných oborů podněcováním vědecké, pedagogické a popularizační práce;
b) podporuje úsilí o zlepšení postavení matematiky a fyziky a o zvyšování úrovně jejich výuky na školách všech stupňů;
c) rozvíjí různé formy péče o žáky a studenty talentované v matematice a fyzice;
d) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, zejména těch, kteří začínají v matematice, fyzice nebo příbuzných oborech pracovat;
e) předkládá příslušným odborným pracovištím a institucím návrhy a podněty, týkající se rozvoje matematiky, fyziky nebo příbuzných oborů;
f) rozvíjí koncepční a prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů.

Čl. 5
Za tím účelem rozvíjí Jednota zejména tuto činnost:
a) pořádá národní a mezinárodní konference, sympozia, semináře, letní školy, přednášky, zájezdy apod.;
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v matematice, fyzice a příbuzných oborech. Iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v uvedených oborech a za tím účelem spolupracuje s příslušnými nakladatelstvími;
c) vyjadřuje se k teoretickým a praktickým otázkám výuky matematiky a fyziky na školách všech stupňů a druhů a iniciativně se podílí na úsilí o soustavné zvyšování úrovně výuky těchto oborů;
d) podílí se na organizování akcí, které mají zvyšovat úroveň obecného vzdělání v matematice a fyzice;
e) vypisuje soutěže a oceňuje jejich výsledky a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR organizuje matematické a fyzikální olympiády;
f) spolupracuje s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými ústavy a zvláště s AV ČR, s MŠMT ČR, školskými institucemi a dalšími státními orgány, stejně jako s příbuznými společnostmi a organizacemi;
g) spolupracuje s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření, zejména s Evropskou matematickou společností a Evropskou fyzikální společností;
h) vydává časopisy, odborné a účelové publikace;
i) může vykonávat i jinou podnikatelskou činnost.

Členství v Jednotě

Čl. 6
1. Členství v Jednotě je individuální a kolektivní.
2. Členství může být též čestné.

Čl. 7
1. Individuálním členem se může stát domácí nebo zahraniční pracovník, který má hlubší zájem o matematiku, fyziku anebo příbuzné obory. Může se jím stát též domácí nebo zahraniční student vysoké nebo střední školy, který se připravuje na práci v matematice, fyzice nebo příbuzných oborech.
2. Přihláška za individuálního člena vyžaduje doporučení výboru pobočky nebo sekce Jednoty.
3. O přijetí rozhoduje předsednictvo výboru Jednoty (čl. 27 písm. e). Proti rozhodnutí lze podat odvolání předsednictvu výboru Jednoty do 30 dnů. Dalším odvolacím orgánem je výbor Jednoty (čl. 24 písm. n).

Čl. 8
1. Kolektivním členem se mohou stát organizace i jejich samostatné organizační složky, které mají právní subjektivitu (dále jen organizace).
2. V přihlášce organizace uvede, za jakých podmínek a jakou formou hodlá s Jednotou spolupracovat. Organizace též uvede jména zástupců, kteří budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem.
3. O přijetí rozhoduje předsednictvo výboru Jednoty, které též schválí podmínky a formy účasti organizace na činnosti Jednoty. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 30 dnů odvolání k výboru Jednoty.

Čl. 9
1. Čestným členem se může stát vynikající domácí nebo zahraniční pedagogický, vědecký nebo odborný pracovník působící v matematice, fyzice nebo příbuzných oborech a nebo člen, který se mimořádně zasloužil o činnost Jednoty.
2. Čestné členy volí sjezd Jednoty.

Čl. 10
1. Každý individuální člen je registrován v jedné z poboček (čl.16).
2. Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo několika pobočkách a sekcích.

Práva členů

Čl. 11
1. Individuální člen má právo zejména:
a) být volen za delegáta sjezdu Jednoty a podílet se na jeho jednání;
b) volit a být volen do orgánů Jednoty;
c) být předsedou odborné komise nebo jejím členem (čl. 34);
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a jiných shromážděních organizovaných Jednotou;
e) být informován o pořádání akcí Jednoty a zúčastňovat se jich;
f) přednostně získávat časopisy a publikace vydávané Jednotou, k jejichž odběru se přihlásí a využívat členské slevy na akce pořádané JČMF.
2. Kolektivní člen má právo zejména:
a) zúčastňovat se prostřednictvím zástupců organizace jednání Jednoty přístupných jejím členům;
b) být informován o pořádání akcí Jednoty a vysílat na ně své zástupce;
c) přednostně získávat časopisy a publikace vydávané Jednotou, k jejichž odběru se přihlásí;
d) vyžadovat od Jednoty a jejích složek pomoc při plnění úkolů organizace za dohodnutých podmínek o účasti organizace na práci Jednoty (čl. 8 odst.3).

Povinnosti členů

Čl. 12
1. Individuální člen je povinen:
a) zachovávat stanovy Jednoty;
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví úkoly členů;
c) zaplatit zápisné a pravidelně platit členské příspěvky.
2. Kolektivní člen se zavazuje plnit povinnosti uvedené v dohodnutých podmínkách o účasti organizace na práci Jednoty (čl.8 odst.3).

Zánik členství

Čl. 13
1. Členství v Jednotě zaniká:
a) úmrtím člena;
b) písemným prohlášením člena, že z Jednoty vystupuje;
c) nezaplacením členských příspěvků, ač byl upomenut a v upomínce poučen o zániku členství;
d) zrušením členství.
2. Členství v Jednotě může být zrušeno z vážných důvodů, zejména jedná-li člen v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy Jednoty. O zrušení rozhoduje výbor Jednoty. Člen, jehož členství má být zrušeno má právo se účastnit projednávání své záležitosti.

Čl. 14
Kolektivní členství v Jednotě zaniká:
a) zánikem organizace;
b) písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem Jednoty;
c) rozhodnutím předsednictva výboru Jednoty o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace dohodnuté podmínky účasti na práci Jednoty, aniž by to předsednictvu výboru Jednoty oznámila a odůvodnila. Proti tomuto rozhodnutí se může kolektivní člen písemně odvolat do 30 dnů od jeho doručení k výboru Jednoty (čl. 24 písm. n). Odvolání má odkladný účinek.

Vnitřní uspořádání Jednoty

Čl. 15
Jednota se člení na:
a) pobočky Jednoty, které se mohou dále členit na oddělení pobočky (čl. 16 odst.4);
b) sekce Jednoty, které se mohou dále členit na odborné skupiny (čl. 17 odst.4).

Čl. 16
1. V pobočkách Jednoty se sdružují její členové podle územního principu.
2. Pobočky zřizuje výbor Jednoty (čl.24 písm. l).
3. Pobočky rozvíjejí na svém území činnost Jednoty (čl. 5), přitom vycházejí ze zásad činnosti Jednoty stanovených sjezdem (čl. 21 písm. d) a z plánu činnosti Jednoty stanoveného výborem Jednoty (čl. 24 písm. d).
4. Výbor pobočky může v rámci pobočky zřídit nebo zrušit oddělení pobočky (čl. 31).

Čl. 17
1. V sekcích Jednoty se sdružují její členové podle svého odborného zájmu a zaměření.
2. Sekce zřizuje výbor Jednoty (čl. 24 písm. l).
3. Sekce rozvíjejí v rámci svého odborného zaměření činnost Jednoty (čl. 5), přitom vycházejí ze zásad činnosti Jednoty stanovených sjezdem (č1.21 písm. d) a z plánu činnosti Jednoty stanoveného výborem Jednoty (čl. 24 písm. d).
4. Výbor sekce může v rámci sekce zřídit nebo zrušit odbornou skupinu ( čl. 33)

Čl. 18
1. Orgány Jednoty jsou:
a) sjezd (čl. 19 až 22);
b) výbor Jednoty (čl. 23 až 25);
c) předsednictvo výboru Jednoty (čl. 26 až 28);
d) kontrolní komise (čl. 29);
e) výbory poboček (čl. 30), resp. jejich oddělení (čl. 31);
f) výbory sekcí (čl. 32) a jejich odborných skupin (čl. 33);
g) odborné komise Jednoty (čl. 34).
2. S výjimkou odborných komisí jsou tyto orgány volené a jejich funkční období je čtyřleté.
3. Volené orgány jsou odpovědné za svou činnost členům nebo orgánům, které je zvolily.
4. Orgány Jednoty jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
5. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak.
6. Během funkčního období mohou být volené orgány Jednoty doplněny náhradníky nebo kooptací.
7. Podrobnosti organizace, pravomoci a jednání orgánů Jednoty stanoví výbor Jednoty samostatnými organizačními a jednacími řády ( čl. 24 písm. o).

Sjezd Jednoty

Čl. 19
1. Sjezd je nejvyšším orgánem Jednoty.
2. Účastníky sjezdu jsou delegáti s hlasem rozhodujícím, zvolení v pobočkách či sekcích podle směrnic a klíče stanovených výborem Jednoty podle zásad přijatých sjezdem Jednoty. S hlasem poradním se sjezdu mohou zúčastnit členové výboru Jednoty, členové kontrolní komise a zástupci poboček, sekcí a odborných komisí Jednoty.

Čl. 20
1. Sjezdy jsou řádné a mimořádné.
2. Řádný sjezd se koná jednou za čtyři roky. Svolává jej výbor Jednoty.
3. Výbor Jednoty oznámí termín konání řádného sjezdu všem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí nejméně 40 dnů předem, spolu s programem jednání a klíčem pro volbu delegátů.
4. Výbor Jednoty musí svolat mimořádný sjezd nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů Jednoty. Termín konání mimořádného sjezdu oznámí výbor Jednoty nejméně 30 dnů předem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí s důvodem svolání a klíčem pro volbu delegátů. Výbor Jednoty může též svolat mimořádný sjezd z vlastního podnětu.

Čl. 21
Sjezdu přísluší:
a) Schvalovat zprávu výboru Jednoty o činnosti Jednoty za období od posledního sjezdu;
b) schvalovat zprávu kontrolní komise za období od posledního sjezdu;
c) schvalovat výsledky hospodaření ;
d) určovat hlavní zásady činnosti Jednoty pro období do příštího sjezdu;
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních a stanovit klíč pro rozdělování prostředků Jednoty;
f) volit čestné členy Jednoty a udělovat sjezdová vyznamenání a ceny;
g) určovat počet členů výboru Jednoty, předsednictva výboru Jednoty, kontrolní komise a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů a určovat způsob jejich volby;
h) volit předsedu Jednoty, další členy výboru Jednoty (viz čl. 23 odst. 1) a jejich náhradníky, členy kontrolní komise a jejich náhradníky;
i) usnášet se na stanovách a jejich změnách (čl. 22 odst. 3);
j) usnášet se na zrušení Jednoty (čl. 22 odst. 3).

Čl. 22
1. Sjezdu předsedá a jeho jednání řídí předseda Jednoty spolu se zvoleným pracovním předsednictvem sjezdu.
2. Sjezd je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, zahájí se sjezd o hodinu později a je způsobilý se usnášet za jakéhokoli počtu delegátů, avšak pouze o bodech uvedených na programu sjezdu.
3. K usnesení o změně stanov nebo o zrušení Jednoty se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných delegátů.

Výbor Jednoty

Čl. 23
1. Členy výboru Jednoty jsou předseda Jednoty, předsedové sekcí a poboček a další členové zvolení sjezdem Jednoty.
2. Výbor Jednoty řídí činnost Jednoty v období mezi sjezdy.

Čl. 24
Výbor Jednoty zabezpečuje realizaci usnesení sjezdu a koordinuje činnost jednotlivých poboček, sekcí a odborných komisí. Výboru Jednoty dále přísluší zejména:
a) volit místopředsedy, tajemníka, hospodáře a další členy předsednictva výboru Jednoty a povolávat náhradníky na uvolněná místa členů výboru Jednoty a kontrolní komise Jednoty;
b) schvalovat zprávu o činnosti Jednoty za běžný rok;
c) schvalovat zprávu o hospodaření Jednoty za běžný rok;
d) schvalovat plán činnosti Jednoty na následující rok;
e) schvalovat rozpočet Jednoty na následující rok;
f) rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem Jednoty na základě souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů výboru Jednoty;
g) určovat výši zápisného a členských příspěvků;
h) schvalovat smlouvy o spolupráci s českými, zahraničními a mezinárodními společnostmi a organizacemi;
i) rozhodovat o koncepci zahraničních styků;
j) pověřovat předsednictvo výboru Jednoty plněním konkrétních úkolů;
k) zabezpečovat přípravu sjezdu a přípravu návrhů kandidátních listin (čl. 21 písm. h) a určovat klíč pro volbu delegátů sjezdu (čl. 19. odst.2);
l) zřizovat a rušit pobočky a sekce;
m) zřizovat odborné komise Jednoty a volit jejich předsedy;
n) rozhodovat o odvolání ve věci členství;
o) schvalovat a upravovat organizační a jednací řády orgánů a složek Jednoty.

Čl. 25
1. Zasedání výboru Jednoty svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předseda svolává mimořádné zasedání výboru Jednoty do dvou týdnů, byl-li o to požádán aspoň třetinou členů výboru Jednoty. Nesvolá-li ho v takovém případě předseda, musí tak učinit některý místopředseda.
2. Zasedání výboru Jednoty řídí předseda Jednoty, případně některý místopředseda nebo člen předsednictva výboru Jednoty.
3. Výbor Jednoty je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výboru Jednoty, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající.

Předsednictvo výboru Jednoty

Čl. 26
1. Předsednictvo je výkonným orgánem výboru Jednoty.
2. Předsednictvo výboru Jednoty tvoří předseda Jednoty, místopředsedové, tajemník, hospodář a předsedové sekcí.

Čl. 27
Předsednictvu zejména přísluší:
a) zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti Jednoty;
b) zajišťovat úkoly , kterými ho pověřil výbor Jednoty;
c) schvalovat plán ediční činnosti Jednoty;
d) zřizovat síť důvěrníků Jednoty na školách všech stupňů a na dalších pracovištích;
e) rozhodovat o přijímání členů a zániku členství;
f) organizovat spolupráci s ostatními organizacemi, spolky, zájmovými svazy a občanskými iniciativami;
g) hospodařit s finančními prostředky Jednoty v rámci schváleného rozpočtu a vytvářet v souladu s právními předpisy fondy Jednoty a rozhodovat o jejich použití v rámci pravidel schválených sjezdem Jednoty;
h) spravovat majetek Jednoty.

Čl. 28
1. Schůzi předsednictva svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda nejméně šestkrát do roka
2. Schůzi předsednictva řídí předseda Jednoty nebo v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů.
3. Předsednictvo je způsobilé se usnášet je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů předsednictva, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající.

Kontrolní komise

Čl. 29
1. Dohled na činnost Jednoty a jejích orgánů vykonává kontrolní komise, která posuzuje činnost Jednoty a jednání jejích orgánů z hlediska dodržování stanov a organizačních řádů.
2. Kontrolní komise podává zprávu o činnosti a hospodaření Jednoty výboru Jednoty a sjezdu, které se nemohou bez zvážení jejího návrhu usnést o účetní uzávěrce nebo o úhradě ztrát a udělení absolutoria odstupujícímu výboru.

Výbor pobočky

Čl. 30
1. Činnost pobočky (čl. 16) řídí výbor pobočky, volený jejími členy.
2. Výbor pobočky tvoří předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a další členové volení členy pobočky.
3. Dohled na činnost pobočky vykonává kontrolní komise pobočky.
4. Předseda pobočky je členem výboru Jednoty a na zasedání předsednictva může být zván podle potřeby, vždy však, rozhoduje-li se o závažných otázkách týkajících se pobočky.
5. Výbor pobočky svolává plenární schůze podle potřeby, nejméně však jednou do roka.
6. Výbor pobočky hospodaří s finančními prostředky pobočky v rámci rozpočtu schváleného plenární schůzí.

Výbor oddělení pobočky

Čl. 31
1. Činnost oddělení pobočky (čl. 16 odst.4) řídí výbor oddělení, volený na plenární schůzi oddělení členy, kteří se přihlásili k činnosti v oddělení.
2. Výbor oddělení tvoří předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a případně další členové.
3. Předseda oddělení pobočky Jednoty se zúčastňuje schůzí výboru pobočky.

Výbor sekce

Čl. 32
1. Činnost sekce Jednoty (čl. 17) řídí výbor sekce, volený jejími členy.
2. Výbor sekce tvoří předseda, místopředsedové, tajemník, hospodář a další členové.
3. Dohled na činnost sekce vykonává kontrolní komise sekce.
4. Předseda sekce je členem předsednictva výboru Jednoty.
5. Výbor sekce svolává valné shromáždění členů podle potřeby, nejméně jednou za funkční období.
6. Výbor sekce hospodaří s finančními prostředky sekce v rámci rozpočtu schváleného valným shromážděním.

Výbor odborné skupiny sekce

Čl. 33
1. Činnost odborné skupiny sekce Jednoty (čl. 17 odst.4) řídí výbor odborné skupiny sekce Jednoty volený na plenární schůzi odborné skupiny členy, kteří se podle svého zaměření přihlásili k práci v odborné skupině.
2. Výbor odborné skupiny sekce tvoří předseda, místopředseda, tajemník a případně další členové.
3. Předseda odborné skupiny se může zúčastňovat schůzí výboru sekce Jednoty.

Odborné komise Jednoty

Čl. 34
Pro zabezpečování specifických úkolů zřizuje výbor Jednoty odborné komise Jednoty a volí jejich předsedy z řad individuálních členů Jednoty. Odborné komise jsou za svou činnost odpovědné výboru Jednoty.

Majetek a prostředky k zajištění činnosti Jednoty

Čl. 35
1. Majetek (hmotné a finanční prostředky) je ve vlastnictví Jednoty jako celku nebo ve vlastnictví poboček a sekcí.
2. Majetek tvoří věci a majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti vykonávané jejími členy nebo orgány pro Jednotu.
3. K hospodářskému zajištění činnosti Jednoty slouží zejména:
a) převzatý majetek;
b) zápisné a členské příspěvky;
c) prostředky získané dotacemi;
d) příjmy vyplývající z vlastní hospodářské činnosti Jednoty;
e) dědictví a dary.

Zastupování Jednoty

Čl. 36
1. Jednotu zastupuje a jejím jménem jedná předseda Jednoty, k písemným právním úkonům je však potřebný podpis dalšího člena předsednictva výboru Jednoty.
2. Předsednictvo výboru Jednoty může zmocnit též jiné členy předsednictva, popřípadě další členy Jednoty, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali Jednotu a jednali jejím jménem.
3. Jménem pobočky nebo sekce Jednoty jedná její předseda, k písemným právním úkonům je potřebný podpis dalšího člena výboru pobočky nebo sekce.

Informace

Čl. 37
Usnesení orgánů Jednoty, jež se týká jejích členů, jakož i jiné závažné skutečnosti, se vyhlašují prostřednictvím poboček nebo sekcí a nebo informacemi v odborném tisku.

Právní postavení Jednoty

Čl. 38
1. Jednota, její pobočky a sekce mají právní subjektivitu, jsou od svého právního vzniku nositeli práv a povinností stanovených v právních předpisech a v těchto stanovách, tato práva a povinnosti mohou nabývat vlastními úkony.
2. Jednota, její pobočky a sekce užívají tiskopisů a razítek, jejichž vzor a text, jakož i oprávnění je používat stanoví předsednictvo výboru Jednoty.

Zánik Jednoty

Čl. 39
1. Jednota zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina účastníků sjezdu Jednoty.
2. Po zániku Jednoty se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace a eventuálním nástupnictví Jednoty rozhodne sjezd. Likvidaci provádí likvidační komise zvolená sjezdem, který rozhodl o zániku Jednoty.
3. Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně pro zánik a majetkovou likvidaci poboček a sekcí.

Platnost stanov

Čl. 40
1. Tyto stanovy schválil sjezd Jednoty 3. července 2002.
2. Tyto stanovy registrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 21. října 2002 pod č.j. VSC/1-6728/91-R.
3. Dnem platnosti těchto stanov pozbývají platnost předcházející stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků ze dne 8. července 1993.

Comments are closed.